УЧЛАНИ СЕ

Шта значи бити члан Демократске странке?

Када донесете храбру одлуку и постанете члан Демократске странке показаћете одговорност и спремност да утичете на будућност своје земље. Постаћете члан велике демократске породице која све потенцијале подређује државним интересима, у којој сваки члан, унапређујући себе, странку и целокупно друштво, хоће и од Србије да створи боље место за живот. Чланство у политичкој институцији српског друштва каква је Демократска странка јесте привилегија у најпозитивнијем смислу те речи. Привилегија да будете међу пријатељима који своју земљу желе у породици европских народа, који заједно са грађанима Србије учествују у доношењу важних одлука за судбину државе. Чланство у Демократској странци подразумева и обавезе. Дужност сваког демократе је да промовише стручност, способност и поштење као основне критеријуме јавног делања. Да се залаже за друштвену солидарност, социјалну правду, људска и мањинска права. Да се бори против сваког негативног друштвеног понашања. Бити члан Демократске странке значи сваког тренутка на свом радном месту, у породици, у свом окружењу, стремити бољем, тежити напретку. Само тако ћемо од Србије створити мирну, стабилну државу задовољних људи.

ПРИСТУПНИЦА

Члан Демократске странке може бити сваки пунолетни грађанин који:
  • Прихвати Програм и Статут Странке.
  • Није члан неке друге политичке организације.

Молимо Вас да проверите тачност унетих података пре него што их пошаљете притиском на тастер ПОШАЉИ.

Рубрике означене са * обавезно попунити.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Обавештење о обради личних података за време трајања чланства у Демократској странци
Ово обавештење о приватности личних података користи се као Изјава Демократске странке као руковаоца подацима о личности.

Молимо Вас да прочитате Изјаву о приватности података, пре давања личних података руковаоцу.

Демократска странка, као политичка организација прикупља Ваше личне податке само као члана Демократске странке, искључиво на добровољном основу. Чланство у Демократској странци је слободно и добровољно. Чланом Демократске странке може, под једнаким условима утврђеним Статутом, постати сваки пунолетан и пословно способан држављанин Републике Србије. Судије Уставног суда, судије, јавни тужиоци, Заштитник грађана, припадници полиције и припадници војске, као и друга лица чија је функција у складу са законом неспојива са чланством у политичкој странци, не могу бити чланови Демократске странке.

Демократска странка води евиденцију о својим члановима која обавезно садржи: лично име и име једног од родитеља, пребивалиште и адресу и јединствени матични број грађана члана политичке странке; датум учлањивања у политичку странку и престанка чланства у политичкој странци. Евиденција чланова води се у писаном облику и као јединствена централна електронска база података. (члан 21. Закона о политичким странкама).

Уколико желите да постанете члан ДС а испуњавате услове наведене у члану 21. Закона о политичким странкама, прихватате Статут и Програм Демократске странке, потребно је да у приступници за учлањење тачно и истинито попуните податке који се односе на Ваше лично име и име једног од родитеља, пребивалиште и адресу, јединствени матични број грађана и датум учлањивања у политичку странку.

Подаци који се односе на: датум рођења, пол, контакт адреса, број личне карте, број телефона (кућни, мобилни и на послу), и-мејл адреса, стручна спрема, радни статус (да ли је лице запослено, студент, пензионер, предузетник), радно место, фирма у којој је лице запослено, синдикат коме припада, занимање, остала занимања, податак о српској слави коју члан слави, брачно стање, нисте у обавези да учините доступним.

Сврха прикупљања Ваших података је вођење тачне евиденције чланова Демократске странке. Евиденција служи и за остваривање Ваших права и обавеза као члана Демократске странке, као што су: да будете бирани и да бирате, да равноправно учествујете у активностима Странке, да будете информисани о активностима Странке, да будете консултовани о политичким темама, или да остварујете друга права предвиђена Статутом и општим актима Странке или обавезе као што су поштовање Статута и одлука органа Странке, плаћање чланарине, итд. (члан 16. и 17. Статута Демократске странке).

Обрада свих података користи се само у наведене сврхе.

Евиденција чланова Демократске странке са подацима чланова води се у писаној и електронској форми. Приступ подацима има овлашћено лице у администрацији Демократске странке. У електронској форми подаци се налазе у посебном софтверу намењеном искључиво у ту сврху. Сви подаци су заштићени посебном шифром. Свака измена, допуна или брисање врши се само на основу захтева даваоца података односно члана, и у складу са Статутом. Све ове радње врше се на основу писменог захтева члана или надлежног органа Странке.

Сваки члан као физичко лице на кога се односе подаци има право да буде обавештен о обради података (члан 19. Закона о заштити података о личности), право на увид (члан 20. ЗЗПЛ), право на копију (члан 21. ЗЗПЛ), као и сва остала права предвиђена законом.

Сваки члан као физичко лице на кога се односе подаци има право да опозове дозволу за обраду података, као и да буде обавештен о последицама таквог опозива.

Сваки члан као физичко лице на кога се односе подаци има право на заштиту у случају недозвољене обраде.

Сваки члан као физичко лице на кога се односе подаци има право на заштиту у свим другим околностима чије би несаопштавање лицу на које се односе подаци, односно другом лицу било супротно савесном поступању.

Потписивањем приступнице, својим потписом добровољно прихватате начин и сврху обраде података у складу са чланом 10. ЗЗПЛ, под горе наведеним условима.