ћир

Pristupnica

Član Demokratske stranke može biti svaki punoletni građanin koji:

Molimo Vas da proverite tačnost unetih podataka pre nego što ih pošaljete pritiskom na taster "POŠALJI".

Rubrike označene sa * obavezno popuniti.

 

 

Obaveštenje o obradi ličnih podataka za vreme trajanja članstva u Demokratskoj stranci

Ovo obaveštenje o privatnosti ličnih podataka koristi se kao Izjava Demokratske stranke kao rukovaoca podacima o ličnosti.

Molimo Vas da pročitate Izjavu o privatnosti podataka, pre davanja ličnih podataka rukovaocu.

Demokratska stranka, kao politička organizacija prikuplja Vaše lične podatke samo kao člana Demokratske stranke, isključivo na dobrovoljnom osnovu. Članstvo u Demokratskoj stranci je slobodno i dobrovoljno. Članom Demokratske stranke može, pod jednakim uslovima utvrđenim Statutom, postati svaki punoletan i poslovno sposoban državljanin Republike Srbije. Sudije Ustavnog suda, sudije, javni tužioci, Zaštitnik građana, pripadnici policije i pripadnici vojske, kao i druga lica čija je funkcija u skladu sa zakonom nespojiva sa članstvom u političkoj stranci, ne mogu biti članovi Demokratske stranke.

Demokratska stranka vodi evidenciju o svojim članovima koja obavezno sadrži: lično ime i ime jednog od roditelja, prebivalište i adresu i jedinstveni matični broj građana člana političke stranke; datum učlanjivanja u političku stranku i prestanka članstva u političkoj stranci. Evidencija članova vodi se u pisanom obliku i kao jedinstvena centralna elektronska baza podataka. (član 21. Zakona o političkim strankama)

Ukoliko želite da postanete član DS a ispunjavate uslove navedene u članu 21. Zakona o političkim strankama, prihvatate Statut i Program Demokratske stranke, potrebno je da u pristupnici za učlanjenje tačno i istinito popunite podatke koji se odnose na Vaše lično ime i ime jednog od roditelja, prebivalište i adresu, jedinstveni matični broj građana i datum učlanjivanja u političku stranku.

Podaci koji se odnose na: datum rođenja, pol, kontakt adresa, broj lične karte, broj telefona (kućni, mobilni i na poslu), i-mejl adresa, stručna sprema, radni status (da li je lice zaposleno, student, penzioner, preduzetnik), radno mesto, firma u kojoj je lice zaposleno, sindikat kome pripada, zanimanje, ostala zanimanja, podatak o srpskoj slavi koju član slavi, bračno stanje, niste u obavezi da učinite dostupnim.

Svrha prikupljanja Vaših podataka je vođenje tačne evidencije članova Demokratske stranke. Evidencija služi i za ostvarivanje Vaših prava i obaveza kao člana Demokratske stranke, kao što su: da budete birani i da birate, da ravnopravno učestvujete u aktivnostima Stranke, da budete informisani o aktivnostima Stranke, da budete konsultovani o političkim temama, ili da ostvarujete druga prava predviđena Statutom i opštim aktima Stranke ili obaveze kao što su poštovanje Statuta i odluka organa Stranke, plaćanje članarine, itd. (član 16. i 17. Statuta Demokratske stranke).

Obrada svih podataka koristi se samo u navedene svrhe.

Evidencija članova Demokratske stranke sa podacima članova vodi se u pisanoj i elektronskoj formi. Pristup podacima ima ovlašćeno lice u administraciji Demokratske stranke. U elektronskoj formi podaci se nalaze u posebnom softveru namenjenom isključivo u tu svrhu. Svi podaci su zaštićeni posebnom šifrom. Svaka izmena, dopuna ili brisanje vrši se samo na osnovu zahteva davaoca podataka odnosno člana, i u skladu sa Statutom. Sve ove radnje vrše se na osnovu pismenog zahteva člana ili nadležnog organa Stranke.

Svaki član kao fizičko lice na koga se odnose podaci ima pravo da bude obavešten o obradi podataka (član 19. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti), pravo na uvid (član 20. ZZPL), pravo na kopiju (član 21. ZZPL), kao i sva ostala prava predviđena zakonom.

Svaki član kao fizičko lice na koga se odnose podaci ima pravo da opozove dozvolu za obradu podataka, kao i da bude obavešten o posledicama takvog opoziva.

Svaki član kao fizičko lice na koga se odnose podaci ima pravo na zaštitu u slučaju nedozvoljene obrade.

Svaki član kao fizičko lice na koga se odnose podaci ima pravo na zaštitu u svim drugim okolnostima čije bi nesaopštavanje licu na koje se odnose podaci, odnosno drugom licu bilo suprotno savesnom postupanju.

Potpisivanjem pristupnice, svojim potpisom dobrovoljno prihvatate način i svrhu obrade podataka u skladu sa članom 10. ZZPL, pod gore navedenim uslovima.

Demokratska stranka